Регламент и правила за играта „Грижа за всички с B.Well“

През студените месеци екипът на B.Well иска да се погрижи за своите приятели, като направи 10 семейства по-щастливи. Обявяваме игра, в която 10 от Вас ще спечелят награди, а именно:

 • Инхалатор Well PRO-1102 броя.
 • Автоматичен апарат за кръвно налягане Well PRO-33, M-L анатомичен маншет, с адаптор – 3 броя.
 • Душ за уста Well WI-911 – 2 броя.

 Ние искрено желаем хората да се радват на добро здраве и да се грижат за своите близки. Затова участвайте в играта като:

 1. Харесате нашата страница.
 2. Публикувате в коментар в коя страна е регистрирана фирмата B.Well и кой от подаръците бихте искали да спечелите.
 3. Споделите нашата игра с приятели.

Играта ще се проведе от 29.01.19г. до 07.02.2019г. Печелившите ще бъдат изтеглени на случаен принцип на 11.02.2019г. и на 12.02.2019г. ще бъдат обявени на нашата страница. Същия ден ще се свържем със спечелилите на лично съобщение, за да уточним адресът на доставка.

Вижте правилата тук: http://vega96.com .

Ще се радваме, ако ни изпратите снимка с получения подарък.

Благодарим ви за доверието!

Желаем на всички участници късмет!


ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В ИГРА  НА ФЕЙСБУК СТРАНИЦАТА НА B.Well

 1. ОРГАНИЗАТОР

1.1   Играта, която се провежда на официалната Facebook страница на B.Well (https://www.facebook.com/bwellbulgaria) се организира от „Вега 96“ ЕООД, ЕИК: BG126015957, с адрес на управление: гр. Хасково, обл. Хасково, общ. Хасково, ул. „Цар Самуил“ 18, наричан по-долу за краткост „ОРГАНИЗАТОР“.

1.2   Общите правила се прилагат за целия период на провеждане на Фейсбук играта и са публикувани и достъпни на нашата уеб страница:  http://vega96.com/reglament-i-pravila-za-igrata-grizha-za-vsichki-s-b-well . ОРГАНИЗАТОРЪТ на играта си запазва правото едностранно да допълва или променя Общите правила, като поправките и измененията влизат в сила след обявяването им публично на интернет адрес:  http://vega96.com/reglament-i-pravila-za-igrata-grizha-za-vsichki-s-b-well .

1.3   ОРГАНИЗАТОРЪТ не е длъжен да информира по друг начин за промени в Общите правила, освен по посочения по-горе начин в т.1.2. Всички участници следва сами да проверяват за изменения по Общите правила.

1.4   Участвайки в играта, участниците приемат Общите правила и се задължават да ги спазват.

1.5   ОРГАНИЗАТОРЪТ има неотменимото право по своя преценка да прекрати играта по всяко време и в случай, че настъпят злоупотреби, нарушаване на Общите правила или форсмажорни обстоятелства. Прекратяването на Играта се обявява писменно в съответсвие с точка 1.2 от Общите правила.  В резултат на такова прекратяване на играта, на участниците не се дължи компенсация за тяхното участие и ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати ползи.

 1. ТЕРИТОРИЯ И СРОК НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

2.1. Играта се организира на български език и се провежда на официалната Facebook страница на B.Well – https://www.facebook.com/bwellbulgaria само на територията на Република България.

2.2.  Период за участие в играта е от 29.01.19г. до 07.02.2019г.

III.    МЕХАНИЗЪМ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИГРАТА

3.1. Играта стартира на 29.01.19г. на официалната страница на B.Well във Facebook (https://www.facebook.com/bwellbulgaria) под формата на публикуван пост, който съдържа визия и текст.

3.2.  Условията за участие в играта са: да се хареса поста и да се коментира под него в коя страна е регистрирана фирмата B.Well  и кой от подаръците участникът иска да спечели: инхалатор B.Well PRO-110; автоматичен апарат за кръвно налягане B.Well PRO-33, M-L анатомичен маншет, с адаптор; душ за уста B.Well WI-911.

3.3. Играта „Грижа за всички с B.Well“, провеждана на стената на Facebook страницата на B.Well  по никакъв начин не е спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана с Фейсбук.

3.4. Играта се провежда спрямо Общите правила, описани тук. Facebook като компания е напълно освободена от отговорност за каквито и да е игри на Дневника на официалната Facebook страница на B.Well.

3.5. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да изтрива качени материали, чието съдържание счита за неотговарящо на тематиката на игрите или има нецензурно или обидно съдържание.

3.6. Механизмът за определяне на победители е на база случаен лотариен принцип, включващ всички участници, изпълнили условията по раздел IV от Общите правила.

3.7. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за всякакви технически проблеми във връзка с участие в Играта (особено функционалността на мрежата).

3.8. Осъществявайки коментар, пост или каквато и да е дейност на страницата на B.Well  (https://www.facebook.com/bwellbulgaria), участниците дават своето безусловно съгласие  ОРГАНИЗАТОРЪТ да събира от тях, в съответствие с неговата Политика за поверителност, всички материали, предложения, идеи, графики или друга информация, които участниците предоставят на ОРГАНИЗАТОРА в тези игри и които материали стават собственост на B.Well .

3.9. ОРГАНИЗАТОРЪТ  на играта си запазва правото да дисквалифицира участник, опитал  да спечели награда  с измама.

 1. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ

4.1. За участие в играта „Грижа за всички с B.Well“ е необходимо участникът да има валидна регистрация и активен профил в социалната мрежа Facebook (съгласно правилата на Facebook).

4.2. Право за участие има всяко физическо лице с пребиваване на територията на Република  България, което е навършило 18 години, с изключение на служителите на „Вега 96“ ЕООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). За всички лица ненавършили 18 години, трябва да вземат разрешение от родител или друг законен представител, преди да вземат участие в играта или да предоставят свои лични данни.

4.3. За участие в играта, участникът трябва да хареса поста на играта и да коментира под него в коя страна е регистрирана фирмата B.Well  и кой от подаръците иска да спечели, както и да сподели играта с приятели.

4.4. Всеки участник има право да участва само с един коментар под публикацията.

4.5. За участие в играта на фейсбук дневника на  официалната страница на B.Well не е необходимо закупуването на какъвто и да било продукт с марка B.Well или друг продукт на ОРГАНИЗАТОРА. Не е необходимо заплащането на такса.

4.6. Не се допуска участие от фалшиви или дублирани профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба.

 1. ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗВЕСТЯВАНЕ

5.1. ОРГАНИЗАТОРЪТ уведомява спечелилите участници най-късно в  3 (три) дневен срок от края на играта в коментар на поста към играта на Фейсбук страницата с покана да изпратят в лично съобщение трите имена, адрес на доставка и телефон за връзка, за да се осъществи контакт и да се организира изпращането и получаването на наградите. Ако в рамките на срок до 5 (пет) дни след обявяването на победителите, участникът не изпрати лично съобщение до  ОРГАНИЗАТОРA и не предостави необходимите данни, ОРГАНИЗАТОРЪТ  ще изтегли друг победител на негово място.

5.2. С изпращане на личните си данни в съобщение всеки участник се съгласява с чл.4,ал.1, т.2 от Закона за защита на личните данни по отношение на личните данни, които предостави във връзка с играта.

5.3. Спечелилите участници се задължават да получат своите награди до 10 (десет) дни от обявяване на имената им.

5.4. Личните данни ще бъдат запазени и обработени от ОРГАНИЗАТОРЪТ. Целите на обработване на личните данни са: определяне на печелившите в играта и доставяне на наградите. ОРГАНИЗАТОРЪТ гарантира, че личните данни няма да бъдат използвани за други, извън посочените в настоящите Общи правила, цели или да бъдат предоставяни на трети лица.

5.5. Участник, който не е изпратил личните си данни в лично съобщение в посочения срок в т. 5.1. губи правото си да получи наградата.

 1. НАГРАДИ

6.1   Наградният фонд за целия период на играта включва общо 10 (избор между 3) продукта с марката B.Well.

6.2   Десет участници, избрани на случаен принцип, ще спечелят подарък, съобразен с посочения техен избор в коментара им под поста на играта.

6.3   Наградите се теглят на случаен принцип, из между всички участници, изпълнили условията за участие в раздел IV.

6.4   Печелившите се обявяват на 12.02.2019г. в коментар към публикацията на Дневника на Facebook страницата на B.Well.

6.5   Печелившите трябва да се свържат чрез лично съобщение с „Вега 96“ ЕООД в срок до 5 дни, след тяхното обявяване и да предоставят информация за контакти и доставка, за да имат възможност да получат наградата си.

6.6   Наградите се предоставят чрез куриер в 10 (десет) дневен срок от датата на получаване на личните данни на получателя или на място в офиса на адрес: гр. Хасково, бул. „Освобождение“ 111, чрез показване на документ за самоличност.

6.7   Ако печелившият е на възраст под 18 години се предоставя лична карта и задължително следва да бъде придружен от родител, настойник или попечител с лична карта и документ, удостоверяващ тяхната родствена връзка, настойничество или попечителство.

6.8   Не се допуска размяна на наградата с паричната ѝ равностойност, както и замяна с други продукти.

6.9   При изпратена награда с куриер, но непотърсена в срок от 14 (четиринадесет) дни след нейното изпращане или при избрана опция да получи наградата си на място в офиса на „Вега 96“ ЕООД и непотърсена награда в срок от 20 (двадесет) дни след обявяване на имената на печелившите, спечелилият губи право на нейното получаване. Неговата награда се раздава на случаен принцип между останалите участници.

6.10  ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност при сгрешен, невалиден адрес за доставка и/или телефон за връзка за контакт със спечелилия.

VII.    ЛИЧНИ ДАННИ

7.1   Личните данни на всички Участници в играта „Грижа за всички с B.Well“,  са защитени в съответствие със Закона за защита на личните данни. Включвайки се в играта, участниците декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат обработвани от организатора или от определено от него обработващо данните лице, както и да получават информационни материали от страна на ОРГАНИЗАТОРА чрез електронна поща.

7.2   Целите на събирането на лични данни на участниците в Играта са за провеждане на играта, информиране на печелившите участници и за доставяне на спечелените награди.

7.3   Администраторът на лични данни изтрива личните данни, предоставени в лично съобщение в официалната Facebook страница на B.Well, в рамките на 30 дни след тяхното предоставяне.

VIII.    ПРАВНИ СПОРОВЕ

8.1   Всеки евентуален правен спор между ОРГАНИЗАТОРА и участниците ще бъде решаван извън съдебно. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност и няма да бъде въвличан в спорове, свързани с притежаването или собствеността на спечелените награди, или за евентуални разходи, направени самоинициативно от участниците във връзка или по време на играта.

8.2   Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникнат между ОРГАНИЗАТОРА и участниците, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни ще отнесат въпроса до компетентните институции.

8.3   Играта се провежда в съответствие със законите на Република България.

 1. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

9.1.  Всеки участник, с включването си в играта, провеждана на Фейсбук страницата на B.Well, се счита за уведомен и запознат с настоящите Общи правила и приема имената му да бъдат включени в коментар на публикация на Фейсбук страницата на B.Well с цел обявяване на печелившите в Играта.

9.2. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за ситуации, в които съществува невъзможност за някои граждани да участват в Дневник Играта, когато тази невъзможност е извън контрола на ОРГАНИЗАТОРА. Тези обстоятелства могат да бъдат: грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснение на спечелилия за подаване на личните данни или други технически спънки за участие в играта като технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзка и/или на софтуера и/или уеб доставчика, голям трафик на мрежата или страницата, или и двете, както и повреди и недостатъци, които се отнасят до оборудването, приложенията или личните данни на участниците. Обстоятелства могат да се дължат на правни промени, които могат да повлияят върху процедурите за провеждане на игрите, доставяне на награди, тяхната стойност и функционалност. Такива са различни решения на институциите, състояние на война, природни бедствия или други.

9.3.  ОРГАНИЗАТОРЪТ не поема никакви други ангажименти към участниците и участниците не могат да претендират за каквито и да е било други задължения на ОРГАНИЗАТОРА от тези, описани в тези условия.