ИГРА с касови бележки!

Бъдете късметлии и спечелете прекрасен подарък за Вашето бебче: пелена, шапка и лигавник с логото на LARA

За да спечелите е необходимо:

 1. Да купите продукти „LARA“ на стойност минимум 15 лв. с ДДС
 2. Да запазите касовата бележка и да ни изпратите снимка на касовата бележка и закупените продукти на лично съобщение във Facebook: facebook.com/vegaeood/
 3. Да харесате нашата игра
 4. Да споделите с приятели и да стискате палци именно Вие да спечелите една от 100-те награди

Период на играта: от 15.03. до 15.04.2019 г. Печелившите ще бъдат обявени на 19.04.2019 г.

Правила на играта:  www.vega96.com.

Желаем Ви късмет и много усмивки!

******************************************************************************

 

ПРАВИЛА за участие в играта с касови бележки

Играта с касови бележки, наричана по-долу Играта:

ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА: „Вега 96“ ЕООД, ЕИК: BG126015957, с адрес на управление: гр. Хасково, обл. Хасково, общ. Хасково, ул. „Цар Самуил“ 18, представлявано от управителя Георги Камбуров.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: Играта започва на 15.03.2019 г. и продължава до 15.04.2019 г.

НАГРАДИТЕ за Играта се предоставят от „Вега 96“ ЕООД.

ИГРАТА Е ОБВЪРЗАНА С ПОКУПКА

 1. ПЛАТФОРМА И ОБХВАТ НА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИГРАТА

Играта се организира и провежда само за територията на Република България. Обхваща всички търговски обекти на територията на Република България. Участието в Играта се реализира във Facebook страницата https://www.facebook.com/vegaeood/.

 1. УЧАСТИЕ

Право на участие имат всички физически лица, които пребивават на територията на Република България. В конкурса нямат право да участват служители на „Вега 96“ ЕООД или заети в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Играта. Ако не отговаряте на условията или не сте в България, не регистрирайте касови бележки, те няма да участват в Играта.

 1. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

Всеки, отговарящ на условията, може да изпрати снимка на касова бележка в играта с касови бележки.

3.1 Играта обхваща всички търговски обекти на територията на Република България.

3.2 Играта обхваща цялата продуктова гама на марката „ЛАРА“

3.3 Играта започва на 15.03.2019. Възможността за регистриране на касови бележки приключва на 15.04.2019.

3.4 В Играта могат да участват всички граждани на Република България, направили еднократна покупка на продукти „ЛАРА“ на стойност не по-ниска от 15.00 лв. в периода на Играта.

3.5 Изпращането на снимка на касовите бележки и закупените продукти се извършва на лично съобщение във Facebook страницата: www.facebook.com/vegaeood/  само в периода на играта.

3.5 За спечелването на наградa е необходимо:

 • Да харесате Facebook страницата на „ЛАРА“: facebook.com/vegaeood/ ;
 • Да споделите играта с приятели.

3.7 Участниците в Играта трябва да съхранят своите касови бележки. В случай на печалба, ще се изисква представяне на касовата бележка.

 1. НАГРАДИ

Наградният фонд на Играта включва следните индивидуални награди:

Пелена, шапка и лигавник за бебе от висококачествен памук с логото на „ЛАРА“.

 1. ПРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА

5.1 С харесването и споделянето на играта във Facebook се счита, че участникът е прочел и приел правилата за участие в играта с касови бележки и политиката за поверителност, публикувани на сайта на организатора http://vega96.com/privacy-policy/  и приема да се придържа към тях.

5.2 С подаване на заявка за участие в Играта, всеки участник дава своето свободно, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие на основание чл. 6, ал. 1, б. а) от Общия регламент относно защита на личните данни (Регламен (ЕС) 2016/679) по отношение на личните данни, които предостави във връзка с конкурса – име, фамилия, адрес, телефонен номер.

 1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАСОВИТЕ БЕЛЕЖКИ

6.1 Да включват покупки, реализирани в рамките на периода на Играта.

6.2 Да свидетелстват за покупка на продукти с марката „Лара“ на обща стойност не по-ниска от 15,00 лв.

 1. ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАГРАДЕНИТЕ, ИЗВЕСТЯВАНЕ НА НАГРАДЕНИТЕ И ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1 Стоте печеливши участници ще бъдат определени на случаен принцип.

7.2 Организаторът поема ангажимент да уведоми публично и лично всеки един от 100-те победители. Публично се счита съобщението във Фейсбук страницата на „Вега 96“ ЕООД. Лично се счита лично съобщение на личния профил, от който потребителят е изпратил снимка на касовата бележка. Спечелилите ще бъдат обявени до 19.04.2019г. на стената на Фейсбук страницата: www.facebook.com/vegaeood/. Всеки награден ще получи и уведомление на лично съобщение. Един участник може да спечели само една награда.

7.3 Получаване на награди

– В рамките на 15 работни дни след получаване на лично съобщение за наградата от Играта, победителите трябва да се свържат с Организатора на лично съобщение във фейсбук или по телефона, за да уточнят мястото и адреса за получаване на наградата. При връчването на наградата победителят в Играта трябва да представи касовата бележка.

– При получаване на наградата Спечелилите се идентифицират с лична карта.

– Ако наградените не се свържат с Организатора в рамките на 15 работни дни след получаване на съобщение, губят правото да получат своята награда.

– Организаторът не носи отговорност за участник, предоставил невалиден адрес за контакт или грешни и неточни имена.

– Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите участници.

– С участието си в Играта, участниците дават изричното си съгласие, в случай, че спечелят награда, техните имена и снимка да станат публични и използвани в аудио, фото или видео материал от Организатора на Играта без заплащане на хонорар. Спечелилите тези награди се съгласяват, че ще подпишат писмена декларация за горното.

– Наградите се предават само, ако спечелилите участници отговарят на изискванията в Правилата за участие.

 1. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

а) Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на Facebook потребители; дублиране на имена от недоброжелатели или на имейл адрес; дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на този конкурс; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; повреда на системата на сайта или Facebook платформата; други форсмажорни обстоятелства.

б) Организирането, представянето, провеждането и регламента на играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc. Facebook Inc. не предоставя награди и не носи отговорност за определянето на резултатите от конкурса.

в) Организаторът определя Правилата на Играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по своя преценка. Действието на измененията и допълненията е в сила и обвързват участниците от момента на обявяването им на стената на Фейсбук страницата: www.facebook.com/vegaeood/. Организаторът има право по всяко време да преустанови реализацията й, както и да прекрати временно или постоянно участието на участник в нея, ако същият не спазва установените правила. От момента на обявяването на прекратяването на Играта на Фейсбук страницата: www.facebook.com/vegaeood/ на участниците няма да бъдат връчвани награди, както и няма да им бъде предоставяна каквато и да е друга компенсация.

г) Оспорването на резултатите от Играта, валидността и верността на който и да е резултат от страна на участник няма действие спрямо Организатора.

д) Съгласно действащото законодателство, Организаторът има право да оповести публично имената на наградените участници и тяхната награда от играта. Обявяването на спечелилите участниците се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на име и фамилия. Всички участници дават своето съгласие за събиране и съхраняване на личните им данни за целите на провеждането на Играта, ако такова е необходимо. Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личната информация, събрана по време на промоцията. Организаторът също така се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на участниците в играта и да я използва, съгласно настоящите Официални правила и действащото законодателство. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на участниците, извън вече публично известните на Фейсбук страницата: www.facebook.com/vegaeood/, станали му известни при участието им в Играта, като за целите на предоставяне и отчитане на наградите Организаторът все пак може да предоставя лични данни на трети лица – куриерски фирми, счетоводно обслужване, НАП.

е) Замяната на наградите срещу пари или други ползи е забранена.

ж) С получаването на наградата Участникът се счита за уведомен, че в случай, че стойността на наградата представлява облагаем доход по смисъла на чл. 35, т. 2 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, то подлежи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство. Всички такси и данъци са за сметка на Организатора, като участникът не дължи никакви суми за данъци във връзка с получаване на наградите. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на Участника.

з) Съдебен спор. Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на Играта и участниците в Играта ще се решава извънсъдебно или в случай, че това не е възможно – от компетентния български съд.

и) Настоящите Официални правила влизат в сила от момента на обявяването им на Фейсбук страницата: www.facebook.com/vegaeood/ и действат през целия период на провеждане на играта.

ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, свързани с Играта

Данни за администратора: „Вега 96“ ЕООД, ЕИК: BG126015957, с адрес на управление: гр. Хасково, обл. Хасково, общ. Хасково, ул. „Цар Самуил“ 18, представлявано от управителя Георги Камбуров, имейл: vega9696ltd@gmail.com.

Цел и обхват

Съхраняването и използването на Вашите лични данни, които са част от тяхната обработка, имат за цел:

Участие в Играта с касови бележки, наричана по-долу Играта.

Освен това данните биха могли да бъдат използвани за статистически цели (напр. отчети), които обаче не позволяват да се направи идентифициране на конкретно лице.

В хода на играта, освен обръщение, име и фамилия, в базата данни се съхранява и обичайната информация като град, адрес и телефон за връзка.

За целите на Играта участниците доброволно предоставят свои идентифициращи лични данни.

С регистрацията си за участие в Играта участниците изрично заявяват, че са запознати и приемат декларацията за поверителност относно личните данни, публикувана на официалната страница на „Вега 96“ ЕООД: www. vega96.com.

Срок за съхранение:

Вашите данни се съхраняват за срока на Играта и остават блокирани една година след приключване на Играта, след което се изтриват. В случаите на регистрация, данните се съхраняват до изтриване на регистрацията.

Вашите права като субект на данни са гарантирани в пълна степен „Вега 96“ ЕООД.

Възражение срещу реклама:

Имате право да възразите срещу използването на Вашите данни за рекламни цели, без да заплащате други разходи, освен разходите за изпращане на възражението по базовите тарифи. За тази цел можете да използвате посочените по-долу данни за контакт.

Вашите права

Участието в конкурса е доброволно и не може да бъде осъществено без Вашето изрично съгласие. „Вега 96“ ЕООД строго съблюдава разпоредбите, касаещи защитата на Вашите лични данни и цели тяхната законосъобразна и добросъвестна обработка.

„Вега 96“ ЕООД Ви информира, че разполагате със следните права по отношение на администратора във връзка със съхраняването на личните Ви данни:

Право на потвърждение:

Вие имате право да получите от нас потвърждението дали личните данни, които се отнасят до вас се обработват.

Право на информация и достъп:

Вие имате право, да получите от нас информация за своите лични данни, съхранявани по всяко време и копие от тази информация. По-специално имате право на информация относно следното:

 1. Цел на обработване на данните;
 2. Категории на обработваните лични данни;
 3. На кого са били разкрити личните данни, или ще бъдат разкрити, по-специално получатели в трети държави или международни организации;
 4. Срокът за съхранение на личните данни или, ако не е възможно такъв да бъде определен- критериите за определянето му;
 5. Наличието на правото на поправка или заличаване на лични данни или ограничаване на обработката на лични данни, отнасящи се до субекта на данните, или да се противопостави на такава обработка;
 6. Наличието на правото да се подаде жалба в надзорен орган;
 7. Когато личните данни не се събират от субекта на данните, всяка налична информация относно техния източник;
 8. Наличието на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, както и значението и предвидените последици от такава обработка за субекта на данните.
 9. Информация за това дали личните данни се предават на трета държава или на международна организация

Право на промяна

Вие имате право да получите от администратора без неоснователно забавяне поправката на неточни лични данни, като следва да го уведомите за промяната своевременно.

Право на изтриване (право да бъдеш забравен)

Вие имате право да изтрием личните ви данни, които се отнасят до вас, без ненужно забавяне и ние се ангажираме да изтрием личните ви данни без ненужно забавяне, когато е налице едно от следните основания:

– Личните данни вече не са необходими във връзка с целите, за които са били събрани или обработени.

– При оттегляне от ваша страна на съгласието, на което се основава обработката съгласно член 6, параграф 1, буква а) от GDPR или член 9, параграф 2, буква а) от GDPR и когато няма друго правно основание за обработката.

Право на ограничаване на обработката

Всеки субект на данни има право да получи от контролиращия орган ограничения на обработката, когато се прилага едно от следните условия:

Точността на личните данни се оспорва от субекта на данните за период, който дава възможност на администратора да провери точността на личните данни. Обработката е незаконна, а лицето, за което се отнасят данните, се противопоставя на изтриването на личните данни и вместо това иска ограничаване на тяхното използване. Администраторът вече не се нуждае от личните данни за целите на обработката, но те се изискват от субекта на данните за установяване, упражняване или защита на правни искове. Субектът на данни е възразил срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 от GDPR, докато се провери дали законните основания на администратора надвишават тези на субекта на данните. Ако едно от горепосочените условия е изпълнено и субектът на данните желае да поиска ограничение при обработката на лични данни, съхранявани от „Вега 96“ ЕООД, той или тя може по всяко време да се свърже с всеки служител на администратора.

Право на преносимост на данни

Вие имате право да получите личните си данни, които са били предоставени на администратора, в структуриран, често използван и машинно четим формат, когато това е технически осъществимо и когато това не стане неблагоприятно засягат правата и свободите на другите.

Право на възражение

Имате право по всяко време и поради причини, които произтичат от конкретната Ви ситуация, да възразите срещу обработването на личните ви данни, което се осъществява при следните условия: Чл. 6 (1) д) обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора, или Чл. 6 (1) е) обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете. В случай, че отправите възражение, ние ще прекратим обработката на личните Ви данни, освен ако докажем, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или че обработването служи за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. Това се отнася и за профилирането, осъществявано въз основа на тези разпоредби.

Автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране

Всеки субект на данни има право, предоставено от европейския законодател, да не подлежи на решение, основаващо се единствено на автоматизирана обработка, включително профилиране, което произвежда правни последици, които го засягат или по подобен начин значително го засягат, тъй като решението (1) не е необходимо за сключване или изпълнение на договор между субекта на данните и администратора на данни или 2) не е разрешено от правото на Съюза или на държавата-членка, на което се подчинява администраторът и който също така предвижда подходящи мерки за защита на правата и свободите на субекта на данни и законните интереси или (3) не се основава на изричното съгласие на субекта на данните. Ако решението (1) е необходимо за сключване или изпълнение на договор между субекта на данни и администратора на данни или (2) се основава на изричното съгласие на субекта на данните, „Вега 96“ ЕООД следва да приложи подходящи мерки за защита на правата и свободите на субекта на данните и законните интереси, поне правото да получи човешка намеса от страна на администратора, да изрази своята гледна точка и да оспори решението. Ако субектът на данните желае да упражни правата си по отношение на автоматизираното индивидуално вземане на решения, може по всяко време да се свърже с всеки служител на „Вега 96“ ЕООД.

Право на оттегляне на съгласие за обработка на данните

Вие имате право да оттеглите своето съгласие за обработването на личните ви данни по всяко време, като се свържете на посочените тук данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните. Оттегляне на съгласието Ви би означавало, че не желаете да участвате в конкурса, с което ние ще се съобразим.

Право на жалба:

Ако считате, че при обработката на личните Ви данни сме нарушили приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни на следния адрес: София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ 2, Електронна поща: kzld@ cpdp.bg, Интернет страница: www.cpdp.bg

Ваше задължение е да предоставите точни и коректни данни с оглед изпълнение на нашия ангажимент към вас, както и да ни уведомите своевременно в случай на промяна в личните ви данни. Ние не носим отговорност в случай, че предоставените от вас данни са грешни, неточни или не са актуализирани чрез сигнализиране от ваша страна.

Контакти: Как мога да упражня моите права, посочени по-горе?

За да упражните Вашите права, можете да се обърнете към „Вега 96“ ЕООД: vega9696ltd@gmail.com. Ние ще обработим вашите искания незабавно и безплатно, в съответствие със законовите изисквания и ще Ви информираме за мерките, които сме предприели.

В случай на съществена промяна в начина, по който администраторът обработва личните данни на участниците и/или във видовете лични данни, които обработва и/или в който и да е друг аспект на предмета на този раздел, администраторът ще уведоми участниците за съответната промяна веднага, като им изпрати на посочения от тях адрес съответните изменения и допълнения.