Правила за играта на Wee Baby Bulgaria

wee baby bulgaria
[ИГРА]Включи се в играта на Wee Baby Bulgaria и ние ще зарадваме 15 от вас с подарък!

Спечели  преходна чаша Natural 250 мл. за своето бебче. Чашата е подходяща за деца над 6 месеца, има вградена анти-колик система, лек и ергономичен дизайн за комфорт. Специалният дизайн на биберона без разливане е изработен от естествен силикон и водичката тече само при натиск върху върха на биберона.

Какво трябва да направите:

 1. Харесай страницата ни Wee Baby Bulgaria във фейсбук.
 2. Напиши в коментар, кое бе първото, което купи за своето бебче и кое беше определящо за избора ти.
 3. Сподели играта с приятелите си.

Виж тук информация за продуктите на Wee Baby: ➡ https://www.weebaby.com.tr/feeding

Пълните правила за участие тук: ➡ https://vega96.com/

 1. ОБЩИ УСЛОВИЯ
 2. Играта се организира под името “Wee Baby прави бебето щастливо”
 3. Играта се провежда на Facebook страницата на Wee Baby Bulgaria с URL адрес: https://www.facebook.com/Wee-Baby-Bulgaria-503420663386180
 4. Играта се организира и провежда на български език, на територията на Република България. Наградите ще бъдат доставяни единствено и само на територията на Република България.
 5. Период на провеждане: от 00:00ч на 07.09.2020г. до 24:00ч на 20.09.20г.
 6. Печелившите участници от тегленето ще бъдат обявени на 28.09.20г. на Facebook страницата, на която се провежда играта.
 7. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

Организатор на играта е „Вега 96“ ЕООД  с адрес на управление: гр. Хасково 6300, ул. “Цар Самуил” 18 и с ЕИК BG126015957, наричан по-долу Организатор.

III. УСЛОВИЯ НА УЧАСТИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРАВИЛА

 1. Участници в играта

1.1. В играта може да участва всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години към датата на участие в играта. В играта не могат да участват юридически лица.

1.2. В играта не могат да участват служители на Организатора, както и близки роднини на тези лица. В играта не могат да участват лица, взели участие в организацията и провеждането на играта.

 1. Условия на участие

2.1. Участието не е свързано с покупка, освен ако изрично не е посочено друго.

2.2. За да се включи в играта, Участникът трябва да изпълни условията за участие, посочени в анонсиращия пост, публикувайки съдържание от свое име по начин, указан в поста за играта.

2.3. Всички Участници, изпълнили условията, имат равни шансове за спечелване на наградата. Всички Участници имат право на еднократно участие в играта.

2.4. Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба Организаторът има право незабавно да дисквалифицира Участници без предупреждение и без да дължи каквото и да е уведомление.

 1. Награди

3.1. Видът и броя на наградите се обявяват в анонсиращия пост на играта.

3.2. Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Наградите не могат да бъдат преотстъпвани на трети лица.

3.3. Наградите се изпращат по куриер за сметка на Организатора на посочения от спечелилия участник адрес в рамките на Република България в срок от 20 (двадесет) работни дни от получаването на данните на спечелилия Участник.

3.4. Наградата може да се получи само лично от участника срещу представяне на документ за самоличност и подпис или надлежно упълномощено лице.

3.5. Приемайки награди с пазарна стойност над 100 лв. без ДДС, печелившите се считат за уведомени, че имат задължение по смисъла на чл. 8, ал.6. т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон да декларират спечелената награда с подаване на Годишна данъчна декларация.

 1. Печеливши участници

4.1. Броят на печелившите участници се обявяват в анонсиращия пост на играта. Един участник може да спечели само една награда. Предоставените награди са продуктови.

4.2. Печелившите участници се теглят на лотариен принцип между всички участници в играта, изпълнили условията за участие в срока на провеждането на играта. Тегленето на печелившите се извършва в присъствието на трима служители на Организатора, като за целта се съставя Протокол. След определяне на печелившите участници, се изтегля по 1 (един) резервен печеливш, който да замести предходен изтеглен участник в случай, че последният не заяви получаване в срок на своята награда.

4.3. Печелившите Участници трябва да заявят получаването на своята награда в срок от 10 (десет) календарни дни, считано от датата на обявяване на победителя, като изпратят лично съобщение на Facebook страницата на Wee Baby Bulgaria (https://www.facebook.com/Wee-Baby-Bulgaria-503420663386180), в което да посочат трите си имена, точен адрес за доставка и телефон за контакт.

4.4. В случай, че спечелил Участник не потърси наградата си в рамките на 10 (десет) календарни дни след обявяване на печелившите, Организаторът има право да откаже изпращането на награда на този Участник и да присъди наградата на друг, избран на същия принцип.

 1. ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРА
 2. Организаторът не носи отговорност за мобилната комуникация, чрез която Участниците участват в играта.
 3. Организаторът не носи отговорност за изгубени или не достигнали до него коментари по вина на Интернет доставчиците, както и за компютърните настройки и начина на тяхната конфигурация, както и за настройките на Интернет доставчиците.
 4. Организаторът не носи отговорност за неполучени/недоставени награди при подаден от Участника неточен или погрешен адрес. В тези случаи наградата се предоставя на друг Участник в играта, избран на същия принцип.
 5. ЛИЧНИ ДАННИ
 6. Предоставените доброволно от всеки Участник лични данни ще бъдат обработвани от Организатора.
 7. Личните данни, свързани с участие в играта (име на профил във Facebook, име, телефонен номер и адрес за доставка) ще бъдат обработвани с цел установяване на контакт с печелившите участници и предоставяне на обявената награда.
 8. Предоставените от Участника лични данни ще бъдат обработвани единствено от служители на Организатора, пряко ангажирани с провеждането на играта, и служители на куриерската фирма, пряко ангажирани с доставката на наградата. Личните данни няма да бъдат предоставяни на трети лица извън посочените в предното изречение, трети държави или международни организации. При обработването и съхраняването на личните данни ще бъдат взети всички необходими технически и организационни мерки за адекватно ниво на защита на данните.
 9. Личните данни, свързани с участие в играта (име на профил във Facebook) ще бъдат съхранявани за срок от 20 (двадесет) дни след датата на обявените печеливши участници.
 10. Всеки Участник има право на оттегляне на съгласието си за обработка на личните данни по всяко време като изпрати лични съобщение на Facebook страницата на Wee Baby Bulgaria. При оттегляне на съгласие за обработка на личните данни, Участникът няма право на участие в играта и да получи спечелената награда.
 11. ДРУГИ УСЛОВИЯ
 12. Организаторът може да променя и допълва настоящите правила. Евентуални промени в настоящите правила или прекратяване на играта ще бъдат публикувани на Facebook страницата на Wee Baby Bulgaria, като промените влизат в сила незабавно след публикуването им на Facebook профила на Wee Baby Bulgaria.
 13. Организаторът запазва правото си да прекрати играта без предварително уведомление в случай на форсмажорни обстоятелства (вкл. война, земетресение, природно бедствие и др.). В тези случаи не се дължи компенсация на Участниците.
 14. Организаторът има изключително право да прекрати играта и да откаже провеждането и, ако подозира злоупотреба или нарушение на правилата, както и поради непредвидени обстоятелства, възникнали след началото на играта. В този случай на Участниците не се полага обезщетение.
 15. Организаторът има право да премахва всякакво съдържание, генерирано от Участниците и трети лица, което счита за неподходящо, неуместно и несъвместимо с играта. Това включва съдържание, което е обидно, дискриминационно или несъответстващо на правилата за отговорна търговска комуникация. Организаторът има право да дисквалифицира автора на подобно съдържание като решението му е окончателно.
 16. Всички спорове, възникнали във връзка с настоящите правила или с организираното раздаване на награди, се разрешават със споразумение и взаимни отстъпки между страните. При непостигане на съгласие спорът се отнася за разглеждане от компетентния съд по седалището на Организатора.
 17. С участието си в играта Участникът потвърждава приемането на настоящите правила за участие в играта, както и съгласието си за обработване на личните му данни за целите на организираната игра.
 18. Участниците, спечелили от играта, дават изричното си съгласие за използване на техните имена и профилни снимки от Организатора в качеството им на победители. Победителите се съгласяват, че Организаторът може да ги включи в публични изяви и други промоции без допълнителна компенсация или възнаграждение.
 19. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира без предупреждение и без да дължи каквото и да е уведомление Участници, които нарушават общите правила по какъвто и да било начин. Дисквалифицираните Участници губят правото да получат награда от съответната организирана игра.

Успех на всички участници!