ПРАВИЛА за участие в играта с книжка за оцветяване

 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА: „Вега 96“ ЕООД, ЕИК: BG126015957, с адрес на управление: гр. Хасково, обл. Хасково, общ. Хасково, ул. „Цар Самуил“ 18, представлявано от управителя Георги Камбуров.
 2. ТЕРИТОРИЯ: Територията на Република България и Facebook страницата на „Вега 96“ ЕООД (https://www.fb.com/vegaeood).
 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 01.06.2019 г. – 14.06.2019 г. (включително).
 4. НАГРАДИ: Седемте раници от „Вега 96“ ЕООД.
 5. УСЛОВИЯ за спечелване на наградa:
  5.1. Право на участие имат само лица над 18 години;
  5.2. Намерете книжка за оцветяване в обектите предлагащи продуктите на LARA (книжката е безплатна)
  5.3. Харесате публикацията ни във фейсбук и споделете, че участвате.
  5.4. Помогнете на малкия художник да оцвети картинка.
  5.5. Напишете името и годините на художника и заедно с вашето име ги изпратете на един от адресите ни за кореспонденция. На изпратените по пощата писма се зачита датата от пощенското клеймо, а за всички останали датата на изпращане:
  – По пощата: гр. Хасково 6300, бул. „Освобождение“ 111;
  – На имейла: vega9696ltd@gmail.com
  – На лично съобщение: facebook.com/vegaeood
 1. Печелившите ще бъдат изтеглени на 20.06.2019 г., на случаен принцип от всички участници, изпратили оцветена картинка.
 2. Участието в играта е публично и всеки участник е запознат и дава съгласие името му да бъде публично видимо в публикацията, с която ще обявим на 20.06.2019г. печелившите в играта на фейсбук страницата: www.facebook.com/vegaeood.
 3. Организаторът ще се свърже с печелившите, за уточняване на начина за получаване на наградата. Печелившите трябва да предоставят необходимите данни за получаване на наградите си в рамките на 10 дни. В случай че това не се случи печелившият губи правото си на награда.
 4. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност.
 5. Наградите ще бъдат изпратени на спечелилите участници, чрез куриер в рамките на 10 работни дни след уточняване на адреса за доставка.
 6. Допълнителни условия:
  11.1. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участник, по своя собствена преценка, когато установи, че някое от настоящите Официални правила не е спазено; при установяване на опити за манипулиране или опити за злоупотреба.
  11.2. Играта не е обвързана с покупка.
  11.3. Организаторът си запазва правото да променя по всяко време Официалните правила, които ще бъдат публикувани на сайта на LARA – https://www.vega96.com
  11.4. Играта може да бъде спряна преди обявения срок при форсмажори обстоятелства и други обстоятелства, които не зависят от волята на Организатора, и представляват пречка за продължаване на Играта.
  11.5. Организаторът на играта си запазва правото да премахва без предварително предупреждение коментари, снимки и публикации от страна на недобросъвестни потребителите, които съдържат некоректна, обидна, нецензурна или лъжлива информация, реклама на конкурентни продукти и услуги имащи за цел да уронят авторитета и доброто име на организатора на Играта.
  11.6. Организаторът не носи отговорност относно съдържанието на информацията, качена от участниците, като част от настоящата игра, както и по отношение на самите участници.
 7. Лични данни
  12.1. Личните данни на всички участници в играта са защитени в съответствие със Закона за защита на личните данни. Включвайки се в играта, участниците декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат обработвани от организатора.
  12.2. Целите на събирането на лични данни на участниците са за провеждане на играта, информиране на печелившите участници и за доставяне на спечелената награда.
  12.3. С участието си в настоящата игра участниците потвърждават, че са запознати и се съгласяват с условията, посочени в настоящите Официални правила.